นักศึกษาสาขาออกแบบภายใน มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัล Best of the shows : Degree shows 2013

นางสาวนุชนัดดา เหล่าสัมฤทธิ์ นักศึกษาสาขาออกแบบภายใน คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัล Best of the shows และรางวัล
Best of the Categories สาขา Interior Design
ในโครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ประจำ 2557
Degree shows 2013 วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2557 บริเวณ Grand hall ชั้น 1 Siam Discovery พร้อมทุนการศึกษาต่อ Domus Academy (DA) เมืองมิลา ประเทศ อิตาลี


ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล การประกวดศิลปนิพนธ์ดีเด่นจากทัวประเทศไทย

Best of the shows ได้แก่ นางสาวนุชนัดดา เหล่าสัมฤทธิ์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
Best of the Catagories ทั้ง 7 สาขา
สาขา ARCHITECTURE ได้แก่ นางสาวพีริยา ชวนะพันธุ์
สาขา INTERIOR ได้แก่ นางสาวนุชนัดดา เหล่าสัมฤทธิ์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา PRODUCT ได้แก่ นายรหัท จงศิริ
สาขา GRAPHIC ได้แก่ นางสาวเบญจรัตน์ เอี่ยมรัตน์
สาขา ANIMATION ได้แก่ นางสาวภัสราภรณ์ ตามภานนท์ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา FASHION ได้แก่ นายศัลยวิทย์ ดวงอัมพร คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
สาขา JEWELRY ได้แก่ นางสาว ศศิวิมล ชัยดรุณ


Built it First Competition 2013 by B-1 MAGAZINE


Built it First Competition 2013 by B-1 MAGAZINE 
B-1 Competition 2013 กลับมาพร้อมโจทย์งานใหม่ที่ท้าทายกว่า จากพื้นที่ว่างเปล่าบนหน้ากระดาษภายใต้โจทย์ Green Innovative (2011) และงานแก้ไขปัญหาประเทศไทยกับ Uncovering Thailand Competition (2012) ครั้งนี้ กลับเข้าสู่การแข่งขันบน ‘สนามจริง’ ที่เราจะไม่ใช่สิงห์สนามซ้อมอีกต่อไป กับการเฟ้นหาสุดยอดผลงานออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมที่จะช่วยส่งมอบโอกาสทาง การศึกษาแก่เยาวชน แก้ไขปัญหาภูมิทัศน์ ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ที่จะไม่ได้อยู่เพียงแค่หน้ากระดาษ หากแต่จะได้ออกไป ‘โลดแล่น’ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

CONCEPT 

จากปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาเยาวชน ตลอดจนปัญหาในด้านการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชน ก่อกำเนิดเป็นแนวคิดที่จะระดมความสามารถของสถาปนิกในการจัดสร้าง ‘ศูนย์การเรียนรู้และพักพิง’ แห่งใหม่ ที่จะประกอบด้วยห้องสมุด พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ ห้องเรียน ห้องนอน ห้องพยาบาล และห้องครัว เพื่อให้สถานที่แห่งนี้ เป็นที่สำหรับทั้งพ่อแม่ เด็กๆ รวมถึงทุกคนในชุมชน จะมีพื้นที่สาธารณะสำหรับการเรียนรู้ การพักผ่อน และการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ รองรับและตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวของชุมชนอย่างแท้จริง พร้อมยกระดับภูมิทัศน์และสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในพื้นที่ให้แน่น แฟ้นยิ่งขึ้น โดยไม่ทำลายอัตลักษณ์ดั้งเดิมหรือถูกทำให้เลือนหายไปตามความเปลี่ยนผ่านใดๆ

B-1 Magazine เชิญชวนนิสิต/นักศึกษา ร่วมเสนอกระบวนการคิดที่เชื่อว่าจะเป็น ‘หนทาง’ ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยไม่จำเป็นต้องอิงทฤษฎีทางการออกแบบใดๆ ไม่กำหนดขอบเขต และไม่จำกัดรูปแบบทางสถาปัตยกรรม นิสิต/นักศึกษาสามารถค้นคว้าหาทฤษฎีใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับโครงการของตนได้ (นำเสนอแนวคิดพร้อมข้อมูลอ้างอิงที่ตนศึกษาและนำมาใช้ เน้นย้ำถึงการนำไปสร้างจริง!) ทั้งนี้การแข่งขันจะเน้นย้ำไปที่กระบวนการคิด ประโยชน์สูงสุดที่กลุ่มคนผู้ซึ่งจะต้องดำเนินชีวิตภายใต้ชายคาของ สถาปัตยกรรมแห่งนี้จะได้รับ รวมถึงการให้รายละเอียด ทั้งการค้นคว้าข้อมูลอ้างอิง การคำนึงถึงบริบทแวดล้อม ตลอดจนแตกลายแนวคิดมาสู่งานสถาปัตยกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ 


โปรแกรมการออกแบบ:

 • ผู้ใช้สอยประกอบด้วยกลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 3-10 ขวบ จำนวน 50 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กๆ ที่พ่อแม่นำมาฝากเลี้ยงในสถานรับเลี้ยงเด็กรายวัน โดยมีคุณครูอาสาช่วยดูแล กลุ่มผู้ใช้สอยยังประกอบไปด้วยนักเรียน กศน. และชาวบ้านในพื้นที่ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่ทางชุมชนจัดขึ้นในวาระต่างๆ รวมถึงพื้นที่สาธารณะที่ถูกบรรจุไว้ในโปรแกรม อาทิ ห้องพยาบาล หรือห้องสมุด เป็นต้น
 • พื้นที่ใช้สอย
  • ห้องสมุด (ผู้ออกแบบนำเสนอขนาดได้)
  • พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กๆ (342 ตรม.)
  • คลินิกชุมชน/ห้องพยาบาล (23 ตรม.)
  • ห้องครัว (20 ตรม.)
  • ห้องน้ำ
  • ห้องเก็บของ (20 ตรม.)
  • งานออกแบบภายนอกรอบๆ อาคารเรียน
เงื่อนไขการประกวด:
 • ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแบบต้องเป็นนิสิตและนักศึกษา
 • ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งประกวด ‘แบบเดี่ยว’ (เป็นเจ้าของผลงานเพียงคนเดียว) หรือ ‘แบบกลุ่ม’ (เป็นเจ้าของผลงานร่วมกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป)
 • ผู้เข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่ในกรณีที่พิจารณาให้รางวัลจะให้เพียงผลงานที่ดีที่สุดเท่านั้น
 • ผลงานทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งที่ส่งเข้า ประกวดจะต้องไม่ใช่แนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยนำเสนอที่ใดมาก่อน และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นที่อาจก่อให้เกิดปัญหากับองค์กรใดๆ ซึ่งหากเกิดความเสียหายภายหลังผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ รวมถึงจะถูกตัดสินว่าผลงาน เป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น
 • ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งเข้าประกวดนั้นๆ หากแต่ B-1 มีสิทธิ์ในการตีพิมพ์ แสดงผลงาน ตลอดจนแนวคิดและข้อมูลในทุกๆ ส่วนของผลงานทุกชิ้นต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ
 • ความเสียหายจากการขนส่งผลงานก่อนจะมาถึงทาง B-1 ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงาน ทั้งหมด
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะไม่ได้รับการพิจารณา หากมีการท้วงติงถึงการทาผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทา ผิดกติกาจริง ผู้จัดการประกวดสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ทั้งหมด
 • คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กาหนดวิธีการตัดสิน โดยผลการตัดสินของกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่รับการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
รายละเอียดการนำเสนอผลงาน:

 • ทาง B-1 ไม่จำกัดเทคนิคการนำความคิดใดๆ ทั้งสิ้น กล่าวคือผู้เข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคจากคอมพิวเตอร์ ดรออิ้งขาว-ดำ เทคนิคการระบายสี ฯลฯ ในการชี้แจงความคิดได้อย่างเสรี
 • ข้อความที่ใช้สำหรับการแสดงแนวความคิดต่างๆ ต้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น
วิธีการและเงื่อนไขในการติดตั้งผลงานที่พร้อมส่งเข้าประกวด:
 • ผู้เข้าประกวดแต่ละคนต้องนำเสนอผลงานเป็น ‘แนวตั้ง’ ในกระดาษ ขนาด A1 (594 x 890 มม.) จำนวน 2 แผ่น (กล่าวคือทุกองค์ประกอบผลงาน ไม่ว่าจะเป็นแนวความคิด/ภาพ perspective ฯลฯ ต้องถูกนำเสนอผ่านกระดาษ A1 จำนวน 2 แผ่นเท่านั้น หากนำเสนอแค่ 1 แผ่น หรือกระดาษอื่นๆ ที่ไม่ใช่ขนาด A1 จะไม่ได้รับการพิจารณาทั้งสิ้น)
 • ผลงานทุกชิ้นต้องถูกติดตั้งบนฟิวเจอร์บอร์ดสีขาวขนาด A1 (ขนาดพอดีกับผลงาน)
 • ด้านหลังของฟิวเจอร์บอร์ดทั้ง 2 แผ่นจะต้องแสดงรายละเอียดดังนี้
  • ลำดับของผลงาน (เพื่อชี้แจงว่าแผ่นใดเป็นลำดับที่ 1 และ 2) โดยแจ้งเป็นเลขอาระบิค สูง 1 นิ้ว บริเวณมุมขวาด้านบนของผลงานทั้ง 2 แผ่น
  • สัญลักษณ์แทนชื่อผู้เข้าประกวด (เพื่อแสดงความเป็นกลางต่อการพิจารณาตัดสิน และเพื่อแยกแยะผลงานสำหรับผู้ที่ส่งผลงานในชื่อเดียวกันจำนวนมากกว่า 1 ชิ้น) โดยผู้เข้าประกวดต้องกำหนดสัญลักษณ์ด้วยอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหม่ 3 หลัก และตัวเลขอาระบิค 3 หลัก เช่น ABC123 สูง 1 นิ้ว แจ้งอย่างชัดเจนบริเวณมุมขวาด้านล่างของผลงานทั้ง 2 แผ่น
  • พิมพ์ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และปริ้นลงในกระดาษขนาด A4 โดยแนบมาพร้อมกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาประจำตัวนักศึกษา ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องถูกพับและใส่ซองเอกสารสีน้ำตาลขนาด A4 ปิดผนึกอย่างแน่นหนา จากนั้นให้จ่าหน้าซองด้วยสัญลักษณ์แทนชื่อผู้เข้าประกวด (ตัวอักษรและตัวเลขเดียวกับที่แจ้งไว้หลังผลงาน) สูงขนาด 1 นิ้ว และติดไว้บริเวณตรงกลางของผลงานทั้ง 2 แผ่น
เกณฑ์ในการตัดสิน
 • แนวคิดและกระบวนการการออกแบบ
 • การคำนึงถึงบริบทแวดล้อม การแก้ไขปัญหา ตลอดจนความสมเหตุสมผลของข้อมูลที่ถูกนำมาอ้างอิงประกอบแนวความคิด
 • โปรแกรม วัสดุ และความเหมาะสมในการนำไปก่อสร้างจริง
 • วิธีการการนำเสนอรายละเอียดต่อคณะกรรมการ
กำหนดการ:
 • วันสุดท้ายของการรับผลงาน : 30 สิงหาคม 2556 (ในกรณีที่ส่งผลงานทางไปรษณีย์จะถือวันที่ประทับตราบนพัสดุไปรษณีย์เป็นหลัก)
 • คัดเลือกผลงาน : 6 กันยายน 2556
 • ประกาศผลงานตัดสินผู้เข้ารอบ 10 ผลงานสุดท้ายทางนิตยสารและเวบไซต์ของ B-1 Magazine : 10 กันยายน 2556
 • นัดหมายผู้เข้ารอบ 10 คนสุด มาพรีเซ้นท์ผลงาน / พร้อมทั้งแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน : 13 กันยายน 2556
แสดงผลงาน:
 1. ผลงานชนะเลิศ 3 อันดับสูงสุดจะได้แสดงผลงานที่ CDC ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2556. ได้รับตีพิมพ์ลงนิตยสาร B-1 และลงเวบไซต์ www.b1mag.com รวมถึงแผยแพร่ผลงานลงสื่อมวลชนชื่อดังอื่นๆ
 2. ผลงานที่ได้รับคัดเลือก 10 ทีมสุดท้ายจะได้แสดงผลงานที่ CDC ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2556. รวมถึงได้ตีพิมพ์ลงนิตยสาร B-1 และลงเวบไซต์ www.b1mag.com
 3. ผลงานที่ไม่ได้รับคัดเลือกแต่ถูกใจกรรมการจะได้ตีพิมพ์ลงนิตยสาร B-1 และลงเว็บไซต์ www.b1mag.com
รางวัล:
 • Winner Prize 50,000 บาท
 • Runner-Up 1st Prize 30,000 บาท
 • Runner-Up 2nd Prize 20,000 บาท
 • ผู้ชนะทั้ง 3 อันดับจะได้รับของรางวัลจากการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ และเป็นสมาชิกนิตยสาร B-1 ฟรี 1 ปี
ส่งผลงานได้ที่

บริษัท Cypher Communication จำกัด

177 ชั้น 3 ซ.น้อมจิต ถ.ริมคลองประปา บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 02-913-3901-3 ต่อกองบรรณาธิการ
อัพเดตข่าวสารได้ที่ www.b1mag.com


*ผลงานชนะเลิศอาจถูกนำไปพัฒนาแบบเพื่อต่อยอดในการสร้างจริงในอนาคต
ที่มา : http://www.b1mag.com/event/

ผลงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ รอบโลก

รายการไทยเท่ – สัมภาษณ์คุณขวัญชัย สุธรรมซาว บริษัท แผลงฤทธิ์

รายการไทยเท่ขึ้นเชียงใหม่ไปสัมภาษณ์คุณตุ่ย ขวัญชัย สุธรรมซาว บริษัท แผลงฤทธิ์ (ที่ช่วยพาคณะทัวร์ Got Arch ไปเยี่ยมชมงานของแผลงฤทธิ์หลายๆแห่งในเชียงใหม่เมื่อประมาณห้าปีที่แล้ว ยังประทับใจไม่ลืม :-D    )

Toyo Ito ได้รับรางวัล Pritzker Prize ปี 2013

หลังจากที่ผมช่วยลุ้น Toyo Ito ว่าเมื่อไหร่จะได้ Pritzker Prize มาเป็นเวลาหลายปี วันนี้ก็สมหวังเสียที Toyo Ito ถือว่าเป็นสถาปนิกญีปุ่นคนที่หกที่ได้รับรางวัลนี้ (ห้าคนแรกคือ Kenzo Tange, Fumihiko Maki, Tadao Ando, Kazuyo Sejima และ Ryue Nishizawa) งานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขางานหนึ่งคือ Sendai Mediatheque ซึ่งเป็นงานที่ไม่มีเสาแบบอาคารทั่วไป แต่ใช้โครงสร้างเหล็กที่มาสานกันคล้ายๆตระกร้าหลายๆอันมาเป็นตัวรับน้ำหนักแทน
หลังจากที่ Ito ทราบว่าเขาได้รับรางวัลนี้แล้วบอกว่าไม่คิดว่าเขาจะได้ในปีนี้ เพราะว่า Sejima กับ Nishizawa เพิ่งได้ไปเมื่อสามปีที่แล้ว และของปีที่แล้วก็ตกเป็นของคนจีน (Wang Shu)
ขอแสดงความยินดีกับ Toyo Ito  ด้วยครับ และขอฝาก Lecture ของเขาที่พูดถึง Kiyonori Kikutake สถาปนิกที่เขาเคยทำงานด้วยหลังจากเรียนจบ, Metabolist Movement ในญี่ปุ่น และงานของเขาเอง ที่ Harvard University Graduate School of Design เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2012 ครับ
Sendai Mediatheque, 1995—2000, Sendai-shi, Miyagi, Japan
Photo by Nacasa & Partners Inc.
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.pritzkerprize.com/

Sliced Porosity Block โดย Steven Holl

มาฟัง Steven Holl พูดถึงแนวความคิดของงาน Sliced Porosity Block ที่เมือง Chengdu ประเทศจีนกันบ้าง อย่างเช่นการเฉือนรูปทรงของอาคารนั้นเพื่อให้ที่อยู่อาศัยทุกยูนิตได้รับแสงแดดอย่างน้อยสองชั่วโมงต่อวันเป็นต้น
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://archinect.com/